0 7431 7616 -

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ

แนวทางการอนุมัติและสนับสนุนค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย (2557) ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และบัญชีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทย (2557) แนวปฏิบัติการแต่งกายในงานพิธีการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558 แนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560 หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (2565) แนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2565) นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 กำหนดวันและเวลาทำงานของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2566 ภาระงานและอัตราเงินเดือนของพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ซึ่งปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามกรอบภาระงานของคณาจารย์ประจาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 การลงเวลาของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2566 การยกเว้นหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2566 กำหนดอักษรย่อชื่อมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566 กำหนดรหัสตัวพยัญชนะและเลขประจำส่วนงานและหน่วยงานภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566