0 7431 7616 -

กรอกข้อมูลภาระงาน

แบบรายงานผลปฏิบัติงานข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทผู้มีอายุเกิน 60 ปี แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Pdf) แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Word) แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (Pdf) แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ (Word) แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (Pdf) แบบรายงานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (Word) แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ กรณีลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และผู้อายุเกิน 60 ปี แบบรายงานผลงานงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ กรณีลูกจ้างของมหาวิทยาลัย และผู้มีอายุเกิน 60 ปี แบบรายงานผลปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์