0 7431 7616 -

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเหรียญจักรมาลา/จักรพรรดิมาลา
 

 ปี 2566
 ปี 2565
 ปี 2564 
 ปี 2563
 ปี 2560
 ปี 2558
 ปี 2557
 ปี 2556
 ปี 2555
 ปี 2554
 ปี 2553
 ปี 2552
 ปี 2551
 ปี 2550
 ปี 2549
 ปี 2548
 ปี 2547
 ปี 2546
 ปี 2545
 ปี 2544
 ปี 2543
 ปี 2542
 ปี 2541

 

รายชื่อผู้ได้รับพระราชทานชั้นสายสะพาย
 

 ปี 2566
 ปี 2565
 ปี 2563
 ปี 2560
 ปี 2558
 ปี 2557
 ปี 2556
 ปี 2555
 ปี 2554
 ปี 2553
 ปี 2552
 ปี 2551
 ปี 2550
 ปี 2549
 ปี 2548
 ปี 2547
 ปี 2546
 ปี 2545
 ปี 2544
 ปี 2543
 ปี 2542
 ปี 2541
 ปี 2540
 ปี 2539
 ปี 2538
 ปี 2537

 

 

 

รายชื่อข้าราชการที่ได้รับพระราชทานชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
 


 ปี 2563
 ปี 2560
 ปี 2558
 ปี 2557
 ปี 2556
 ปี 2555
 ปี 2554
 ปี 2553
 ปี 2552
 ปี 2551
 ปี 2550
 ปี 2549
 ปี 2548
 ปี 2547
 ปี 2546
 ปี 2545
 ปี 2544
 ปี 2543
 ปี 2542
 ปี 2541
 ปี 2540
 ปี 2539
 ปี 2538
 ปี 2537
 ปี 2536
 ปี 2535
 ปี 2534
 ปี 2533
 ปี 2532
 ปี 2531

 

 

รายชื่อพนักงานที่ได้รับพระราชทานชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
 

 ปี 2566
 ปี 2565
 ปี 2564
 ปี 2563
 ปี 2560
 ปี 2558
 ปี 2557
 ปี 2556
 ปี 2555
 ปี 2554
 ปี 2554 (พนักงานเปลี่ยนสถานภาพ)
 ปี 2553
 ปี 2552
 ปี 2551
 ปี 2550
 ปี 2548

 

 

รายชื่อลูกจ้างของส่วนราชการที่ได้รับพระราขทานชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
 

 ปี 2565
 ปี 2563
 ปี 2560
 ปี 2556

 

ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
 

 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแบบหนังสือรับรองแสดงผลงานและแบบหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สินและการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลที่พึงได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ. 2538
 บัญชีแสดงจำนวนมูลค่าของทรัพย์สินที่เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 

 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปี พ.ศ.2558
 กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) ปี พ.ศ.2560
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564
 บัญชี 14 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชบัณฑิต และกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง
 บัญชี 15 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ยกเว้นที่ปรากฏในบัญชีอื่น
 บัญชี 25 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
 บัญชี 29 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นข้าราชการ
 แนวทางการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 
 แนวทางการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 
 แนวปฏิบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเหรียญจักพรรดิมาลา (พ.ศ.2560)
 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา พ.ศ. 2484
 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2485
 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2507
 พระราชบัญญัติเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา (สรุปที่แก้ไขแล้ว)
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย พ.ศ. 2536
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
 บัญชี 7 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ ยกเว้นที่ปรากฎในบัญชีอื่น
 บัญชี 15 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำ
 บัญชี 19 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ราชบัณฑิต และกรรมการตามกฎหมายที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
 บัญชี 41 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง
 ร่างบัญชี 18 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 

 

คู่มือการปฏิบัติงาน

 คู่มือปฏิบัติงานการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ