0 7431 7616 -

การจัดสรรที่พัก

 ขั้นตอนการทำงาน


ระเบียบหลักเกณฑ์

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายด้านที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง นโยบายการจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ.2561
 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา พ.ศ.2561
 หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พ.ศ.2561
 นโยบายด้านที่พักอาศัยสำหรับบุคลากร (ยกเลิก)
 การจัดสรรที่พักชั่วคราว มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา (ยกเลิก)
 ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารที่พักอาศัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง พ.ศ. 2554 (ยกเลิก)
 ข้อปฏิบัติและวิธีการดำเนินการว่าด้วยการพักอาศัยสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง (ยกเลิก)