0 7431 7616 -

เกษียณอายุ

 WorkFlow

 

กู้เงินบำเหน็จตกทอด (ข้าราชการบำนาญ)

 ระเบียบและรายละเอียด
      -  รายชื่อสถาบันการเงินที่เข้าร่วมโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน
      - แบบคำร้องขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงิน

 

เงินชดเชย (พนักงานมหาวิทยาลัย)

 ระเบียบและรายละเอียด
       - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
       - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงาน ค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560
       - ตัวอย่างการคำนวนเงินชดเชย

 

บำเหน็จบำนาญ กบข. (ข้าราชการ)

 ระเบียบและรายละเอียด
      - พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
      - พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
      - ตารางแสดงเหตุและสิทธิและเงินที่สมาชิกจะได้รับเมื่อพ้นสมาชิกภาพ
      - เอกสารประกอบการขอรับเงินบำเหน็จ บำนาญ กบข.

 แบบฟอร์ม
      - แบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ บำเหน็จดำรงชีพ หรือ เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจากราชการ (5300)
      - แบบขอรับบำนาญพิเศษและหรือบำเหน็จตกทอดกรณีถึงแก่ความตาย (5309)
      - แบบแจ้งรายการลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญปกติ (แบบ สรจ.1)
      - หนังสือรับรองและขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ (แบบ สรจ.3)
      - แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกเป็นผู้ขอรับเงิน) (แบบ กบข.รง 008/1/2551)
      - แบบขอรับเงินจากกองทุน (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) (แบบ กบข.รง 008/2/2551)
      - หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด
      - หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการ ข้าราชการบำนาญถึงแก่ความตาย

 

บำเหน็จลูกจ้างของส่วนราชการ กสจ.

 ระเบียบและรายละเอียด
      - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง พ.ศ. 2519
      - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2552
      - แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง

 แบบฟอร์ม
      - แบบขอรับบำเหน็จ บำเหน็จรายเดือน บำเหน็จพิเศษ และหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนลูกจ้าง (5313)
      - แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ." (แบบ กสจ.004/1)
      - แบบคำขอรับเงินกองทุน "กสจ." (กรณีสมาชิกถึงแก่ความตาย) (แบบ กสจ.004/2)