0 7431 7616 -

โครงการซักซัอมความเข้าใจงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการซักซัอมความเข้าใจงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 - 11.30 น. ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์ รองอธิการบดีฝายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 300 คน

เอกสารการบรรยาย : https://web-cms.tsu.ac.th/backend/cmsFiles/capr/newsFile/15733/6c677276b236aa7b91d0a18d09e7baf6.pdf