0 7431 7616 -

ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสํานักงานมหาวิทยาลัยภายใต้โครงสร้างใหม่

วันที่ 26 สิงหาคม 2566 ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดประชุม “ซักซ้อมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสํานักงานมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงสร้างใหม่” เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 18427 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มภารกิจ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน