0 7431 7616 -

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปริชาติ เทพทอง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สภามหาวิทยาลัยทักษิณในการประชุมครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2566 มีมติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ปริชาติ เทพทอง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ อนุสาขาวิชาเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ