0 7431 7616 -

งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 ซึ่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ การแสดงพิเศษจากผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ และมีการย้อนรำลึกบอกเล่าเรื่องราวชีวิตการทำงาน ผ่านการพูดคุย นำคุยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ก้องกิดากร บุญช่วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและสื่อสารองค์กร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรุ่นพี่ผู้เกษียณ พบรุ่นน้องผู้เกษียณ มอบดอกไม้แสดงความรัก ความปราถนาดี ณ หอประชุมปาริชาต มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
สำหรับปีนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 11 คน คือ
1. รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี ไชยรัตน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี เลี้ยงพรพรรณ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิรีพร สังข์ทอง
4. อาจารย์ ดร.อรุณรัศมิ์ วณิชชานนท์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาโนช ดินลานสกูล
6. อาจารย์ ดร.เกษม พันธุสะ
7. นายประสิทธิ์ สีใหม่
8. นางวันดี วังสะปราบ
9. นางธัญชนก อิงวิยะ
10. นางสาวพรรณทิพย์ ปานงาม
11. นางรัตนา รัตนพงศ์ Credit : TSU News ข่าวมหาวิทยาลัยทักษิณ