0 7431 7616 -

กิจกรรมทำบุญฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 มกราคม 2567

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมทำบุญฝ่าย ในวันที่ 11 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสำนักงานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลทางด้านการงานและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กรให้มีกำลังใจสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งสองวิทยาเขตเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน