0 7431 7616 -

ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์แและบริหารธุรกิจ หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ และหัวหน้าสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา วันที่ 13 มกราคม 2567

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์แและบริหารธุรกิจ หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล และหัวหน้าสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 18209 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา