0 7431 7616 -

ขอแสดงความยินดีกับนายกฤชณัท พรหมเสนะ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการ

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายกฤชณัท พรหมเสนะ สังกัดวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการ