0 7431 7616 -

ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 17 มกราคม 2567

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ สถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และอาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง