0 7431 7616 -

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิชชาญ จุลหริก ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 มีมติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.วิชชาญ จุลหริก สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (6102) อนุสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (610201)