0 7431 7616 -

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พนิตา สุมานะตระกูล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.พนิตา สุมานะตระกูล สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (1101) อนุสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (110103)