0 7431 7616 -

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการ

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล สังกัดฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ สำนักงานมหาวิทยาลัย ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการ