0 7431 7616 -

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ภูมิน นุตรทัต ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567 มีมติแต่งตั้ง อาจารย์ ดร.ภูมิน นุตรทัต สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมดิจิทัล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา (0146)