0 7431 7616 -

กิจกรรมปฐมนิเทศ และบรรยายโครงการ Road to TSU Proud Academy วันที่ 9 เมษายน 2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดปฐมนิเทศและบรรยายในโครงการ Road to TSU Proud Academy โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณให้เป็นไปตามเป้าหมาย (สัดส่วนร้อยละ 55) เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมความก้าวหน้าในอาชีพและการผลิตผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพของอาจารย์ รวมทั้งเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาทักษะด้านวิชาการและการเตรียมพัฒนาผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.บุญเรียง ขจรศิลป์ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังนี้

เวลา 09.00 - 12.00 น. (สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ)
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
- เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน
(ณ ห้องประชุม 18410 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา)

เวลา 13.00 - 15.00 น. (สำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์)
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์
- เทคนิคการพัฒนาเอกสารประกอบการสอนไปเป็นเอกสารคำสอน
- เทคนิคการพัฒนาเอกสารคำสอนไปเป็นตำรา
(ณ ห้องประชุม 18410 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และถ่ายทอดสัญญาณไปยังห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารบริหารและสำนักงานกลาง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง)