0 7431 7616 -

กิจกรรม Road to TSU Proud Academy วันที่ 19 เมษายน 2567

วันที่ 19 เมษายน 2567 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ Road to TSU Proud Academy โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด กิจขันธ์ กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การทำผลงานทางวิชาการทางวิจิตรศิลป์และแนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิสำหรับคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 18410 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา