0 7431 7616 -

กิจกรรม Road to TSU Proud Academy วันที่ 22 เมษายน 2567

วันที่ 22 เมษายน 2567 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการ Road to TSU Proud Academy โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา ณ สงขลา ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 18410 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา