0 7431 7616 -

ขอแสดงความยินดีกับนายออมทรัพย์ ศรีทวี ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นายออมทรัพย์ ศรีทวี สังกัดสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ