0 7431 7616 -

กิจกรรม Road to TSU Proud Academy วันที่ 1 พฤษภาคม 2567

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Road to TSU Proud Academy หัวข้อ การทำผลงานทางวิชาการทางวิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมศาสตร์ และแนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้อง 18410 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ประธานคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากร