0 7431 7616 -

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 มีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวดุสิดา แก้วสมบูรณ์ สังกัดคณะนิติศาสตร์ ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน ระดับชำนาญการ