0 7431 7616 -

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับผู้บริหารและคณะศึกษาดูงานจากส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลและระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 18209 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา