0 7431 7616 -

โครงการสัมมนาหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วย และหัวหน้างาน

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าหน่วย และหัวหน้างาน (Train the Trainer) ในระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2567 ณ SeeSea Resort อำเภอละงู จังหวัดสตูล  

กิจกรรมประกอบด้วย
- การบรรยาย หัวข้อ ทิศทางองค์กรและหัวหน้างานที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง" โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ
- การบรรยาย หัวข้อ ระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ศุกระกาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย
- การบรรยาย หัวข้อ Communication for Effective Work and Happy Life โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญา พันธ์ฤทธิ์ดำ รองอธิการบดีวิทยาเขตพัทลุง
- การบรรยาย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิด หัวข้อ การจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานและขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิพร บุญมาก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ และคุณโสภิน วัฒนเมธาวี หัวหน้าฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้