0 7431 7616 -

กิจกรรม Road to TSU Proud Academy วันที่ 27 พฤษภาคม 2567

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Road to TSU Proud Academy หัวข้อ การวางแผนดำเนินการและเผยแพร่ผลงานวิจัย เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 18410 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากร