0 7431 7616 -

กิจกรรม Road to TSU Proud Academy วันที่ 29 พฤษภาคม 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Road to TSU Proud Academy หัวข้อ การทำผลงานทางวิชาการทางสังคมศาสตร์ และแนวทางการประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการของผู้ทรงคุณวุฒิ เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 18410 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ (สถาบันบัณฑิพัฒนบริหารศาสตร์) กรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นวิทยากร