0 7431 7616 -

กิจกรรม Road to TSU Proud Academy วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม Road to TSU Proud Academy หัวข้อ เทคนิคการตรวจสอบการคัดเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ แหล่งสารสนเทศที่มีคุณภาพ เครื่องมือสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย และบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 18410 ชั้น 4 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา
วิทยากร
- นางสาวเนาวลักษณ์ แสงสนิท ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ
- นางสาวขวัญชนก วิริยกุลโอภาศ ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ
- นางสาวธมลวรรณ ขุนไพชิต ตำแหน่งบรรณารักษ์
สังกัดสถาบันทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยทักษิณ