0 7431 7616 -

โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

ฝ่ายบริหารกลางและทรัพยากรบุคคล จัดโครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ระหว่างวันที่ 13-18 มิถุนายน 2566 ณ ประเทศเวียดนาม (ซาปา-ฮานอย) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทแรงใจและแรงกายในการปฏิบัติงานและร่วมพัฒนาองค์กรจนเข้มแข็งตลอดช่วงระยะเวลาที่ท่านเกษียณอายุราชการเป็นสมาชิกของมหาวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เกษียณอายุราชการในปีเดียวกัน