0 7431 7616 -

ประชุมหารือเพื่อติดตามการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน (e-Performance

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย จัดประชุมหารือเพื่อติดตามการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน (e-Performance) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 08.00 – 09.00 น.  ณ ห้องประชุม 18416 อาคาร 50 ปีมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา