0 7431 7616 -
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวขวัญฤดี ศุภทรัพย์ไพศาล ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.นเรศ ฉิมเรศ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.พนิตา สุมานะตระกูล ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิชชาญ จุลหริก ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์
ขอแสดงความยินดีกับนายกฤชณัท พรหมเสนะ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการ ระดับชำนาญการ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.วิภาพรรณ พินลา ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ปริชาติ เทพทอง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ