0 7431 7616 -
การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ-คณาจารย์ (บังคับใช้ 8 มกราคม 2565)

การประเมินการสอน


 ขั้นตอนการประเมินผลการสอนเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 


 แบบฟอร์ม
        - ผู้ช่วยศาสตราจารย์
        - รองศาสตราจารย์ 
        - ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ เรื่อง กำหนดแบบประเมินผลการสอนและแบบประเมินเอกสารหลักฐานสำหรับการประเมินผลการสอนในการขอกำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561

 ระเบียบหลักเกณฑ์
        - ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
        - ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565

 ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน
      -  เอกสารประกอบการสอนวิชาปรัชญาและแนวคิดของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน


 แนวปฏิบัติ
       -

 

การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

 ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

 แบบฟอร์ม
        - บันทึกนำ
        - ก.พ.อ.03 (ทั่วไป) สำหรับข้าราชการ
        - ก.พ.อ.03 (ทั่วไป)  สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
        - ก.พ.อ 06 (เฉพาะด้าน) สำหรับข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
        - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการทั่วไป
        - แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการเฉพาะด้าน
        -  แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ภาษาอังกฤษ) ( Pdf   Word )
        - แบบรับรองตนเอง
        - หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
        - แบบรายงานการนำผลงานทางวิชาการเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 ระเบียบหลักเกณฑ์
        - ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2565
        - ข้อบังคับ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565
        - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2564 
          1).ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
          2) ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ
          3) ผลงานการสอน
          4) ผลงานนวัตกรรม
          5) ผลงานด้านศาสนา
        - หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564
        - วีดิทัศน์การประชุมสัมมนาเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรง ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2564 ในวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 13.30 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น 5 อาคารอุดมศึกษา 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
        - แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
        - แนวปฏิบัติในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (เพิ่มเติม)
        - ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
        - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง การกำหนดชื่อสาขาวิชาสำหรับการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการเทียบเคียงสาขาวิชาที่เคยกำหนดไปแล้ว พ.ศ.2562
        - รายชื่อสาขาวิชาและอนุสาขาวิชาที่แตกต่างไปจากบัญชีรายชื่อสาขาวิชาที่ ก.พ.อ. กำหนด (พฤศจิกายน 2565) 
        - ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562
        - บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ.กำหนดเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (Download บัญชีรายชือทางเว็บไซต์ http://basd.mhesi.go.th)

 

 

ติดตามความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ
 

 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านสามารถติดตามความก้าวหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ ได้ที่ ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล https://hrm.tsu.ac.th ดังนี้

  เข้าหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.tsu.ac.th
  เลือก ระบบสารสนเทศ
  เลือก ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
  เลือกหัวข้อ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
  คลิกข้อความที่ปรากฎซึ่งจะแสดงรายละเอียดขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการทุกขั้นตอน