0 7431 7616 -
ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสํานักงานมหาวิทยาลัยภายใต้โครงสร้างใหม่
โครงการการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
โครงการซักซัอมความเข้าใจงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566