0 7431 7616 -
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนจากกองทุนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยทักษิณสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา (ทุนสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2567
ทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปสำหรับลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 17 มกราคม 2567
ประชุมคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าสำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์แและบริหารธุรกิจ หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ และหัวหน้าสำนักงานสถาบันทักษิณคดีศึกษา วันที่ 13 มกราคม 2567
ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 11 มกราคม 2567
กิจกรรมทำบุญฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 11 มกราคม 2567
3
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศ-ทุนบุคคลทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2566
ประชุมหารือเพื่อติดตามการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน (e-Performance
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566
ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในสํานักงานมหาวิทยาลัยภายใต้โครงสร้างใหม่
โครงการการพัฒนาศักยภาพและทักษะในการสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
โครงการซักซัอมความเข้าใจงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ
โครงการทัศนศึกษาสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566