0 7431 7616 -
การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง และพ้นสภาพ
 กำหนดตำแหน่งที่ปรึกษาอธิการบดี และหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่ปรึกษาอธิการบดี พ.ศ. 2565 (20 ธันวาคม 2565)
 หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่กำหนดระยะเวลาการจ้างมากกว่าหนึ่งปี พ.ศ. 2565 (20 ธันวาคม 2565)
 หลักเกณฑ์การบรรจุลูกจ้างของมหาวิทยาลัยเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน โดยวิธีพิเศษ พ.ศ. 2565 (20 ธันวาคม 2565)
 มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2565 (5 กันยายน 2565)
 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งพนักงานพิเศษ ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยโดยวิธีพิเศษ พ.ศ.2565 (5 กันยายน 2565)
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานพิเศษ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ 2565 (5 กันยายน 2565)

พ.ศ.2564
 กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2564 (16 พฤศจิกายน 2564)
 หลักเกณฑ์และวิธีการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ และบรรจุแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2564 (16 พฤศจิกายน 2564)
 กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 (5 มีนาคม 2564)

พ.ศ.2563
 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการต่อเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ที่เกษียณอายุ พ.ศ. 2563 (29 ธันวาคม 2563)

พ.ศ.2562
 กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะและประเภททั่วไป (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 (27 มีนาคม 2562)
 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ.2561 (27 มีนาคม 2562)

พ.ศ.2561
 กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน พ.ศ. 2561 (14 สิงหาคม 2561)
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 (14 สิงหาคม 2561)
 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง พ.ศ.2561 (14 สิงหาคม 2561)
 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (4 มิถุนายน 2561)
 กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (23 เมษายน 2561)
 กำหนดกรอบตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป และข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และประเภททั่วไป (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 (19 กุมภาพันธ์ 2561)

พ.ศ.2560
 กำหนดกรอบตำแหน่ง ระดับชำนาญการ พ.ศ. 2560 (19 ธันวาคม 2560)
 หลักเกณฑ์และวิธีการลาออกจากงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 (1 พฤษภาคม 2560)
 หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2560  (1 พฤษภาคม 2560)

พ.ศ.2559
 หลักเกณฑ์การให้พนักงานมหาวิทยาลัยออกจากงาน กรณีไม่สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ พ.ศ. 2559 (19 กันยายน 2559)
 กำหนดตำแหน่งนิติกร มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งนิติกร พ.ศ. 2559 (7 มีนาคม 2559)

พ.ศ.2558
 หลักเกณฑ์การจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างเงินรายได้ส่วนงาน พ.ศ. 2558 (15 กันยายน 2558)
 การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558 (12 มิถุนายน 2558)
 การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2558 (12 มิถุนายน 2558)
 การกำหนดตำแหน่งนักวิจัย มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานภาระงานขั้นต่ำ และหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งนักวิจัย พ.ศ. 2558 (11 มีนาคม 2558)

พ.ศ.2557
 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินการบรรจุเป็นพนักงานประจำ พ.ศ. 2557 (12 พฤศจิกายน 2557)
 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง การสรรหาและแต่งตั้งประธานสาขาวิชา พ.ศ. 2555 (12 พฤศจิกายน 2557)
 กำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับโครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 (5 กันยายน 2557)

พ.ศ.2556
 การกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 (22 พฤศจิกายน 2556)
 แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารอัตรากำลัง พ.ศ. 2556 (22 พฤศจิกายน 2556)
 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2556 (31 พฤษภาคม 2556)

พ.ศ.2555

 กำหนดกรอบตำแหน่งทางวิชาการ สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยทักษิณ (22 พฤศจิกายน 2555)
 การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ สายสนับสนุน และตำแหน่งประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2555 (7 มิถุนายน 2555)
        - แบบคำขอรับการกำหนดระดับตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป สายสนับสนุน

พ.ศ.2554
 การกำหนดตำแหน่งนักวิจัย และการเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน เป็นตำแหน่งนักวิจัย พ.ศ. 2554 (1 กันยายน 2554)
 การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554 (1 กันยายน 2554)
 กำหนดกรอบตำแหน่งประเภทวิชาการ สายสนับสนุนมหาวิทยาลัยทักษิณ (4 กรกฎาคม 2554)
 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ (ฉบับปรับปรุง ฉบับที่ 4) (4 กรกฎาคม 2554)
 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ (ฉบับปรับปรุง ฉบับที่ 3) (5 เมษายน 2554)

พ.ศ.2553
 กำหนดเงื่อนไขการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานพิเศษ (ชาวต่างประเทศ) (6 กันยายน 2553)
 ภาระงานขั้นต่ำและเกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาชีพ (ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) (31 พฤษภาคม 2553)
 หลักเกณฑ์การย้ายสังกัด การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน และการเปลี่ยนตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (29 มีนาคม 2553)
 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ (ฉบับที่ 2) (29 มีนาคม 2553)

พ.ศ.2552
 การกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) (2 พฤศจิก่ายน 2552)
 กำหนดหลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ (21 กรกฎาคม 2552)
 เกณฑ์การจัดสรรอัตรากำลังพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ (12 กุมภาพันธ์ 2552)
 กำหนดจำนวนรองหัวหน้าส่วนงาน (12 กุมภาพันธ์ 2552)

พ.ศ.2551

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) (17 ธันวาคม 2551)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (28 สิงหาคม 2551)
การกำหนดตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (14 พฤษภาคม 2551)
หลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ (14 พฤษภาคม 2551)