0 7431 7616 -
อัตราเงินเดือน ค่าตอบแทน

พ.ศ.2565
 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับคณาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ (8 กันยายน 2566)

พ.ศ.2565
 ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับคณาจารย์สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2565 (20 ธันวาคม 2565)
 กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับมีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ พ.ศ. 2565 (20 ธันวาคม 2565)
 หลักเกณฑ์การให้ลูกจ้างของมหาวิทยาลัยได้รับเงินเพิ่มพิเศษประจำปี พ.ศ. 2565 (20 ธันวาคม 2565)
 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุสำหรับคณาจารย์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน พ.ศ. 2565 (20 ธันวาคม 2565) 
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงาน พ.ศ. 2565 (20 ธันวาคม 2565)
 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยลัย และอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2565 (20 ธันวาคม 2565)
 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2561 (5 กันยายน 2565)
 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (5 กันยายน 2565)
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์สูง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 (5 กันยายน 2565)

 

พ.ศ.2564
 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์สูง (5 มีนาคม 2564)
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนชั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ.2564 (5 มีนาคม 2564)

พ.ศ.2563
 ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายปีของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน 60 ปี ตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2560 (22 ตุลาคม 2563)

พ.ศ.2561
 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และอัตราเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 (23 เมษายน 2561)
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2561 (23 เมษายน 2561)

พ.ศ.2560
 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 (19 ธันวาคม 2560)
 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 (19 ธันวาคม 2560)
 เงินเพิ่มพิเศษรายปีของลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ประเภทผู้มีอายุเกิน 60 ปี ตำแหน่งอาจารย์ พ.ศ. 2560 (19 ธันวาคม 2560)
 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2560 (3 กรกฎาคม 2560)
 หลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ พ.ศ. 2560 (3 กรกฎาคม 2560)
 หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทบริหาร และประเภทอำนวยการ กรณีเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง พ.ศ. 2560 (3 กรกฎาคม 2560)
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอนขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560 (3 กรกฎาคม 2560)
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตรวจกระดาษคำตอบของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2560 (3 กรกฎาคม 2560)
 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 (1 พฤษภาคม 2560)

พ.ศ.2559
 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (19 กันยายน 2559)
 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภททั่วไป และประเภทวิชาการ สายสนับสนุน พ.ศ. 2559 (19 กันยายน 2559)
 หลักเกณฑ์การเพิ่มหรือเลื่อนเงินเดือนตามผลการปฏิบัติงานประจำปีของคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2559 (19 กันยายน 2559)
 อัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (19 กันยายน 2559)
 หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (7 มีนาคม 2559)

พ.ศ.2558
 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (15 กันยายน 2558)
 หลักเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2558 (12 มิถุนายน 2558)
 หลักเกณฑ์และวิธีการเพิ่มเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2558 (11 มีนาคม 2558)
 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2558 (11 มีนาคม 2558)

พ.ศ.2557
 กำหนดค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสภาคณาจารย์และพนักงาน พ.ศ. 2557 (12 พฤศจิกายน 2557)
 หลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สายคณาจารย์ ที่มีคุณวุฒิแพทยศาสตรบัณฑิต ในโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ หรือ คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2557 (5 กันยายน 2557)

พ.ศ.2556
 กำหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556 (21 มีนาคม 2556)
 หลักเกณฑ์การกำหนดเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ (4 มกราคม 2556)

พ.ศ.2555

 กำหนดอัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษและค่าที่พัก ของพนักงานวิทยาลัยประเภทวิชาการ และพนักงานพิเศษ ของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา พ.ศ. 2555 (22 พฤศจิกายน 2555)
 กำหนดอัตราเงินค่าตอบแทนกรณีลาศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย หรือถูกสั่งพักราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายคณาจารย์ ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ ระดับ 8 หรือเทียบเท่าขึ้นไป (22 พฤศจิกายน 2555)
 กำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้น และเงินประจำตำแหน่งของพนักงานพิเศษ พ.ศ. 2555  (6 กันยายน 2555)
 กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ พ.ศ. 2555 (23 มีนาคม 2555)
 กำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของพนักงานพิเศษ และเงินประจำตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนงาน (19 มกราคม 2555)
 กำหนดอัตราเงินค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ สายสนับสนุน ที่เปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการ ระดับ 8 (19 มกราคม 2555)

พ.ศ.2554
 กำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่ง และค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้มีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการ (5 เมษายน 2554)

พ.ศ.2553
 กำหนดเงินเดือนของลูกจ้างของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสถานภาพจากลูกจ้างของส่วนราชการ (16 กุมภาพันธ์ 2553)

พ.ศ.2552
 กำหนดอัตราเงินเดือนเริ่มต้นของพนักงานพิเศษ และเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนงาน (12 กุมภาพันธ์ 2552)